Yönetim Danışmanlığı

Hedeflerle Süreç Yönetimi

Kuruluşta varolan tüm süreçlerin belirlenmesini, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini, gerekiyorsa yeniden tasarlanmasını öngörmektedir.

Süreç bütününe yönelik hedefler, alt hedeflere alt yapı oluşturmalıdır. Alt hedefler süreçlerin farklı ve etki derecesi yüksek adımlardan sonra konulmalıdır.

Süreç yönetiminde en önemli getiri müşteriye odaklanmayı sağlamasıdır. Organizasyonlar dikey olarak oluşturulmuş hiyerarşik yapılara sahiplerdir. Süreçler ise birden fazla bölümden farklı kişilerin katılımıyla oluşan ve çalışan yatay bir oluşumdur.

Süreç Ögeleri
hedeflerlesurecyonetimi

Başlatan : Bir ihtiyaç, talep,görev…

Girdi : İşlemler için gerekli olanlar…

Tedarikçi : Girdileri sağlayanlar…

Süreç adımları : Yapılan işlemler…

Çıktı : İşlemler sonucunda elde edilenler..

Müşteri : Çıktıları kullananlar…


 

ISO 10002 :2004 – Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi

ISO 1002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı, bir kuruluşun müşteri memnuniyetinin ölçülmesi değerlendirilmesi ve memnun müşteri seviyesinin artırılması için gerçekleştireceği çalışmalar için kılavuzdur.

İşletmelerin devamlılığını sağlayabilmeleri, bulunduğu sektörde ayakta durabilmeleri, marka oluşturmaları, marka değerlerini korumaları ve marka değerini yükseltme hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmeleri mevcut müşterilerini elinde tutmak ve yeni müşteriler edinmekle mümkün olmakta bu da mutlak müşteri memnuniyetinden geçmektedir.

ISO 10002 :2004 Standardının Kazandırdıklarııso10002

 • Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda nasıl bir yol izleneceğini gösterir.
 • Müşteri şikâyetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirir.
 • Müşteriyi önemsediğinizi gösterir.
 • Şikayetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunar.
 • Kuruluşunuzun itibarını arttırır.
 • Müşterileri elde tutma maliyetlerinizi azaltır.

 


ISO 14001 :2015 – Çevresel Yönetim Sistemleri

ISO 14001 :2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı bir kurumun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı bir yönetim sistemi prensibiyle yani sistematik bir şekilde minimize etmeye veya yok etmeye çalışan bir sistemdir.

Sorunların semptomlarını ele alma yerine kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Kirliliği azaltarak, atık ürünleri kontrollü bir şekilde geri kazanarak, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlayarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve çevreye duyarlı pazarlara girebilme fırsatı yaratır.

ISO 14001 :2015 Standardının Kazandırdıkları

iso14001

 • Ulusal ve uluslararası kanuni mevzuatlara uyum ,
 • İzin ve yetki belgelerine sahip olmada kolaylık,
 • Çevre etkilerinden doğan maliyetlerde azalma,
 • Doğal kaynakların etkin kullanımını dolayısıyla giderlerde azalma, verimlilik artışı,
 • Müşteriye, çevre yönetimi için bir sorumluluk alındığı güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveninde artış,
 • Mesuliyetle sonuçlanan olayları azalma,
 • Firma faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlilikte azalma,
 • İşyeri kalitesinin artması sebebiyle personelin moralinin artması ve işletmeye bağlılığın sadakatin artması,

IATF 16949 – Otomotivde Kalite Yönetimi Sistemi

IATF 16949, mevcut Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarının global otomotiv endüstrisi kapsamında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırma amacı ile düzene sokan bir ISO Teknik Şartnamesidir.

Bu sistem ISO 9001 üzerine otomotiv istekleri ile müşteri özel isteklerinin adapte edilmesi ile kurulur. Tamamen müşteri memnuniyeti üzerine kurulmakta olup sistemi denetlemeye gelecek olan denetçiler müşteri gözü ile denetleme yaparlar.

IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sisteminin Yararları

 • Otomotiv sektöründe rekabet gücünün artması ve kuruluşun itibarına katkıda bulunması
 • Etkili bir kalite sisteminin kurulması ile müşteri nezdinde güven kazanımı
 • Müşterinin sesine doğrudan kulak verilmesi
 • Müşterinin özel koşullarının yerine getirileceği konusunda müşteriye güven verilmesi
 • Kalite araçlarının daha geniş katılımlı ve çeşitli olarak kuruluşta kullanım

IATF 16949 Danışmanlık Hizmetimiz

IATF 16949 standardının yapılandırılması sürecinde 4 adımlı bir danışmanlık hizmeti gerçekleştirmekteyiz.

1. Mevcut Durum Analizi: Standart formatında yapılacak ön denetim ile işletmenin iyileştirme ihtiyaçları raporlanır. Bu aşamada;

 • Organizasyon için temel ve destek süreçlerin tespiti,
 • KPI’ların tespiti,
 • IATF 16949 standardı gereği olması gereken dökümanların tespiti,
 • Organizasyon yapısı ve sorumluluklar ve yapılacak iyileştirmelerin tespiti,
 • Uygulama planının hazırlanması

2. IATF 16949 Kapsamında Eğitimler: Standardın kurulması sürdürülebilir hale gelmesi için süreç sahiplerinin yeterliliklerini sağlamak amacıyla uygulamalı eğitimler gerçekleştirilir. Katılımcılar her bir eğitim için Gemba Akademi sertifikası alırlar.

 • IATF 16949 Temel Bilgilendirme
 • SPC/İPK
 • FMEA
 • MSA
 • APQP/PPAP
 • IATF 16949 İç Denetçi

3. Uygulama (Sistemin Kurulması): Gemba Akademi Danışmaları liderliğinde oluşturulacak bir proje grubu ile proses akışları, prosedürler ve talimatlar, kontrol planları, ürün dosyaları, performans göstergeleri oluşturulur.  Bu aşamada sürekli iyileştirme yaklaşımının altyapısı hazırlanır.
4. Denetim ve Değerlendirme: Danışmanlarımızın liderliğinde işletmenin kendi bünyesinde gerçekleştireceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde bir  danışman tarafından uygulamaya başlamış olan sistem belgelendirme denetimini formatında denetlenir. İyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır. Aksiyon planı hazırlanarak gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi sağlanır.

4 adımlı danışmanlık hizmetimizde amaç sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Sürece paralel gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetleri ve ekibin kurulum ve denetleme faaliyetleri ile aktif katılımı sistemin ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini devamlılığını sağlayacaktır.

 


ISO 27001 :2013 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 standardı eski adıyla BS 7799 olarak bilinen güvenlik standardının güncel adıdır. ISO 27001 kurum için önem arz eden bilgi varlıklarının etkin bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) altında güvenli şekilde işlenmesi, iletilmesi ve saklanmasını amaçlamaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi güvenliği çabalarınızı odaklamanıza ve bilgilerinizi korumanıza yardımcı olduğu gibi, kritik güvenlik risklerini belirleyip onları en aza indirmenizi sağlar.

ISO 27001 :2013 Standardının Kazandırdıkları

 • Ufak bir güvenlik ihlali bile çok yüksek maliyetlere yol açabileceği için, kontrollerin uygulanması ile maliyetler uzun vadede düşürülmektedir.
 • Çalışanların motivasyonunu artırmakta ve yasal takipleri önlemektedir.
 • Kanun ve yönetmeliklere uyulduğunun bir göstergesidir.
 • Yüksek itibar sağlar.
 • Organizasyon için tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin mevcudiyeti göstermektedir.
 • Yasalara, Düzenlemelere, Sözleşme Şartlarına Uyumluluk
 • Güvenlik
 • Bilgi varlıklarını ihtiyaca en uygun şekilde koruma altına alır,
 • Bilgi varlıklarına yönelik tehditlerden koruyarak iş sürekliliği sağlar.

ISO 28000 – Tedarik Zinciri Yönetimi

ISO 28000, uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, Tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, risklerin etkin yönetilmesini hedefler.

Zincir boyundaki elemanlar ile kurumun iş süreçleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak, toplam maliyeti düşürecek ve hizmet seviyesini arttıracak işbirliği stratejilerini oluşturulması‘ olarakta tanımlanır.

Finansal krizlerin sık tekrarlandığı ülkemizde, tedarik edilen ürünün yerine ulaştırılamamasının sonuçlarının öngörülebilmesi, ilgili risklerin belirlenip bazı önlemlerin alınmış olması firmaların devamlılığı açısından önemlidir.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi kuruluşlara aşağıdaki faydaları sağlayacaktır.

• Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın en azda gerçekleşmesini,
• Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlamayı.
• Özellikle lojistik sektöründe AEO(Authorised Economic Operator ) başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşunuza olan güvenin artmasını.
• Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini kazanmayı.
• Kuruluşun bütünsel imajının artmasını.


ISO 9001 : 2015 – Kalite Yönetim Sistemi

 ISO 9001:2015, Kalite Yönetimi için en yaygın, kabul görmüş ve her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. Kamu ve özel sektörde birçok firma, tedarikçilerini ISO 9001 esaslı Kalite Yönetim Sistemlerine yönlendirmiştir.

Kalite Yönetimi, sadece bir kaç kişiyi kapsayan bir yönetim şekli değil, tüm kurumu ilgilendiren bir standarttır. Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, tesis ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm aşamalarını kapsar. Çünkü burada esas amaç, süreçlerin hedefler ile yönetilmesi ve sürekli iyileştirmedir.

Bu eğitimde amaç, ISO 9001 :2015 standardını firma içerisinde uygulayabilecek uzman personel yetiştirmektir.


OHSAS 18001 – İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyum içerisinde sistemli bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı dahilinde çözümlenmesi için bir araçtır.

OHSAS 18001; çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle alakalı riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulama isteği duyan her kuruluş tarafından benimsenebilir, uygulanabilir. Genel bir standart olduğundan her büyüklükteki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına karşılık verebilir.

OHSAS 18001 Standardının Kazandırdıkları

 • Çalışanları kaza ve diğer etkenlerden korumak
 • Rekabet üstünlüğünün sağlanması
 • Motivasyon ve katılımı arttırmak
 • Toplumda iş güvenliği bilincinin oluşma
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
 • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
 • Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini azaltmak
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek olumsuz durumların yarattığı etkiler önlenir ya da azaltılır, firma önceden gerekli tedbirleri aldığından olaydan firmanın etkilenmemesi ya da en az zararla etkilenmesi sağlanmış olur.

Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini sağlayan yönetim sürecidir.

Bu süreçte tüm paydaşların görüşlerinin alınmasıyla bir vizyonun tanımı ve kurumun/kuruluşu öngörülen vizyona taşıyacak stratejik amaçların ve stratejilerin Kurumsal Karne (Balanced Score Card) mantığı çerçevesinde oluşturulması önemlidir.

Ne Kazandırır ?

Strateji en yalın haliyle bir şirketin kazanması için kurgulanan oyun planıdır. Efektif bir strateji planı, yönetici kadroya ilham ve bilgi sağladığı gibi, çalışanları da sonuç odaklı harekete geçirir.

Sistematik bir şekilde iş modeli üzerinde çalışıp rekabetçi üstünlüğü korumak gerekir. İşini tekrar anlamak, değişenleri fark etmek, vizyonunu yeniden şekillendirmek ve yeni bir modeli ile kurumsallaşarak rakipsizliği sürdürmektir.