İnovasyon Yönetimine Giriş ve ISO 56000 Standardı Eğitimi

İnovasyon uzun zamandır kuruluşların iş sonuçlarındaki başarılarında en önemli süreçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Kuruluşların inovasyon yapma yeteneği; sürdürülebilir büyüme, ekonomik uygulanabilirlik, artan refah ve toplumun gelişmesi için temel bir faktördür.

İnovasyon yönetimi için ISO tarafından 56001 İnovasyon Yönetim Standartları oluşturulmakta olup, bir kısmı resmi olarak yayınlanmıştır. Bu yeni sistematik yapı sayesinde kuruluşlar inovasyon yeteneklerini artıracak ve içerisinde yer aldıkları ortamla ilişkili değişen koşulları anlama ve bunlara yanıt verme, yeni fırsatları takip etme ve dış çevresindeki ilgili taraflarla iş birliği içerisinde, kurum içindeki kişilerin bilgi ve yaratıcılıklarını kullanma becerisini geliştirebileceklerdir.

ISO 56001 İnovasyon Yönetimi Standartlar Serisi

ISO 56001 İnovasyon Yönetim Standartları, ISO tarafından hazırlığı devam eden uluslararası bir yönetim standartları serisidir. ISO 56001, İnovasyon Yönetim Sistem Şartları standardı olup, diğer 56000-56002-56003-56004-56005-56006-56007-56008-56009-56010 standartları ise kılavuzlar, temel kavramlar ve kelime bilgisi ve açıklayıcı ISO 56000 örnekleri standartlarından oluşmaktadır.

ISO tarafından 56000, 56002, 56003, 56004, 56005 ve 56006 standartları tamamlanmış ve resmi standart olarak yayınlanmış olup, ISO 56007, ISO 56008, ISO 56009, 56010 ve ISO 56001 standart hazırlama çalışmaları ise devam etmektedir. Serinin temel standardı olan ISO 56001 Sistem Şartları standardının, ISO tarafından 2024 yılında yayınlanması beklenmektedir. Bu standardın yayınlanması ile birlikte, 2024 yılından itibaren kuruluşlarda inovasyon yönetimi, uluslararası referans standartlar ve kılavuzlar eşliğinde daha sistemli ve etkin bir şekilde uygulanabilecektir. Diğer ISO yönetim sistemi standartlarında (ISO 9001, 14001 vb) olduğu gibi, pek çok kuruluş tarafından hızla uygulamaya alınması ve belgelendirilmesi hedeflenecektir.

Burada yer alan İnovasyon Yönetimine Giriş ve ISO 56000 Standardı Eğitimi ile, inovasyona yönelik temel bilgi ve kavramların edinilmesi sonrasında, bir sonraki aşama olarak, yayınlanan ve kataloğumuzda yer alan 56001 ailesi standart eğitimlerinin sırasıyla 56002, 56003, 56004, 56005 ve 56006 şeklinde alınması katılımcılar için çok yararlı olacaktır.

Neden İnovasyona Giriş ve ISO 56000 Standardı Eğitimi?

1.Gün: İnovasyona Giriş


Bu eğitim; inovasyon yönetiminde ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi standartlarına girmeden önce, aşağıdaki temel konularda katılımcılara bilgi vermeyi amaçlamaktadır:

 1. Standard tanımı ve yaklaşımını anlamak, ISO standardizasyon sistemi, standartların dili, hazırlanma aşamaları, ISO yönetim sistemi standartları ve ISO TC 279 İnovasyon Yönetimi standardı çalışma grubunun yöntemi ile ilgili genel bilgiler
 2. ISO 56001 İnovasyon Yönetimi Standardının oluşturulma süreci, uluslararası referans dokümanların tarihçesi ve mevcut durumu ile ilgili bilgiler
 3. ISO 56001 İnovasyon yönetim standardı serisinin içeriği ve mevcut durumu
 4. İnovasyon yönetiminin ana terimleri, tanımları, kavramları ve ilkeleri,
 5. İnovasyonun diğer ilişkili kavramlardan farkları, İnovasyonun nitelikleri, Temel İnovasyon kavramları

2.Gün: ISO 56000 Standardı – Temel Bilgiler ve Sözlük


Bu eğitim; inovasyon yönetiminde uyumlu, tutarlı ve ortak bir çerçeve oluşturarak aşağıdakileri konularda katılımcılara bilgi vermeyi amaçlamaktadır:

 1. İnovasyon yönetiminin ana terimlerini, tanımlarını, kavramlarını ve ilkelerini anlamak;
 2. Bir inovasyon yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek ve başka inovasyon yönetim sistemi standartları konusunda bir kuruluşu desteklemek;
 3. Kuruluş içinde ve kuruluşlar arasında iletişimi kolaylaştırmak ve inovasyon faaliyetleri hakkında farkındalık yaratmak.
 4. İnovasyon yönetimini ve bir inovasyon yönetim sistemini anlamak için gerekli olan terimleri ve tanımları belirtmek
 5. Kuruluşların neden inovasyon faaliyetlerinde bulunması gerektiğini açıklayan temel kavramları ve inovasyon yönetimi ilkelerini, inovasyonla ilgili ana kavramları ve inovasyon faaliyetlerinin etkili yönetimini sağlamak ve bir inovasyon yönetim sistemini kurmak için kuruluşun temel olarak dikkate alması gereken ilkeleri sunmak.

İnovasyon Yönetimine Giriş ve ISO 56000 Standardı Eğitim içeriği

 1. Standard tanımı ve yaklaşımı
 2. ISO Standardizasyon sistemi
 3. Standardların dili
 4. Standardların hazırlanma aşamaları
 5. Yönetim sistem standartları(YSS)
 6. YSS’de Uyumlaştırılmış yapı
 7. İnovasyon yönetimi
 8. ISO 56001 İnovasyon yönetim standardı serisi
 9. İnovasyon tanımı
 10. İnovasyonun diğer ilişkili kavramlardan farkları
 11. İnovasyonun nitelikleri
 12. Temel İnovasyon kavramları
 13. İnovasyon için uluslararası referans dokümanların tarihi
 14. ISO TC 279 İnovasyon standardı çalışma yöntemi
 15. Uluslararası inovasyon referans dokümanların-standartların yapısı
 16. İnovasyonda temel kavramlar
 17. İnovasyonda temel ilkeler
 1. Kapsam
 2. Bağlayıcı atıflar
 3. Terimler ve Tanımlar
  • İnovasyonla ilgili genel terimler
  • Kuruluşla ilgili terimler
  • Amaçla ilgili terimler
  • Bilgiyle ilgili terimler
  • Fikri mülkiyet ile ilgili terimler
  • İnovasyon girişimiyle ilgili terimler
  • Performansla ilgili terimler
  • Değerleme ile ilgili terimler
 4. Temel kavramlar ve inovasyon yönetimi ilkeleri
  •  Genel
   • İnovasyon faaliyetlerine katılmanın gerekçesi
   • Kuruluşlardaki inovasyon faaliyetleri
   • İnovasyonun etkisi
  • Temel kavramlar
   • İnovasyon
   • İnovasyonun nitelikleri
   • İnovasyonla ilgili kavramlar
   • İnovasyonu başarabilmek için faaliyetler ve süreçler
   • İnovasyon yönetimi
   • İnovasyon yönetim sistemi
   • Diğer yönetim sistemleri ile ilişkiler
  • İnovasyon Yönetimi İlkeleri
   • Değerin gerçekleşmesi
   • Gelecek odaklı liderler
   • Stratejik yön
   • Kültür
   • İçgörülerden faydalanmak
   • Belirsizliklerin yönetilmesi
   • Uyum sağlama yeteneği
   • Sistem yaklaşımı

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Liderler

Şirketin stratejik yönünü belirleyen liderler, inovasyon yönetimi ve ISO 56000 standartları hakkında bilgi sahibi olarak inovasyon stratejilerini geliştirebilirler.

İnovasyon ve Ar-Ge Yöneticileri

İnovasyon projelerini yöneten ve yeni ürün veya süreçler geliştiren kişiler, inovasyon yönetimine giriş ve ISO 56000 eğitimi alarak süreçlerini optimize edebilirler.

Ürün Geliştirme Ekibi Üyeleri

Yeni ürünler veya hizmetler tasarlayan ve inovasyon süreçlerinde yer alan kişiler, inovasyon yönetimi ve ISO 56000 eğitimi ile inovasyon metodolojilerini öğrenerek projeleri daha etkin bir şekilde yönetebilirler.

İş Geliştirme Uzmanları

Şirketin büyüme ve genişleme stratejilerini geliştiren iş geliştirme uzmanları, inovasyon yönetimi ve ISO 56000 eğitimi alarak yeni iş fırsatlarını değerlendirme konusunda yetkinleşebilirler.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

İnovasyon projelerini veya ürün geliştirme süreçlerini yöneten kişiler, inovasyon yönetimi eğitimi alarak inovasyon süreçlerinde daha yapılandırılmış bir yaklaşım benimseyebilirler.

İş Analistleri ve Strateji Uzmanları

Şirketin inovasyon süreçlerini analiz eden ve strateji geliştiren analistler, inovasyon yönetimi ve ISO 56000 eğitimi alarak inovasyon terminolojisini ve temel kavramları öğrenebilirler.

Kalite Güvence ve Sertifikasyon Uzmanları

İnovasyon süreçlerinin kalite güvencesi ve sertifikasyon süreçleri ile uyumlu olmasını sağlamak isteyen kişiler, ISO 56000 eğitimi alarak inovasyon süreçlerini değerlendirebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.