Neden ArGe?

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetleri, bir organizasyonun stratejik hedeflerine uyum sağlamak ve organizasyonel mükemmelliği artırmak adına kritik bir rol oynar. Bu faaliyetler, inovasyon kapasitesini artırarak rekabet avantajı elde etmeyi, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörde liderliği sürdürmeyi ve ürün/süreç iyileştirmesiyle mükemmelliği sağlamayı hedefler. 

Stratejik Hedeflere Uyum

Ar-Ge faaliyetleri, organizasyonun stratejik hedeflerine uyum sağlama konusunda temel bir role sahiptir. Müşteriyi tanıma, sürekli değişen beklentileri izleme, yeni ürün ve hizmet geliştirme, rekabet avantajı elde etme, müşteri taleplerini karşılama gibi hedeflere odaklanarak, Ar-Ge organizasyonun stratejik vizyonu destekler.

Teknolojik Liderlik ve Rekabet Avantajı

Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olmak, organizasyonun sektördeki liderlik hedefini destekler. Ar-Ge faaliyetleri, organizasyonun teknolojik liderlik rolünü üstlenmesini sağlayarak rekabet avantajını güçlendirir.

Ürün ve Süreç İyileştirmesiyle Maliyet ve Kalite Kontrolü

Ar-Ge, mevcut ürün ve süreçleri sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirme fırsatlarını belirler. Bu, maliyetleri düşürmek, kaliteyi artırmak ve operasyonel mükemmelliği sağlamak adına stratejik hedeflere uygun bir şekilde gerçekleştirilen adımları içerir.

Bilgi Tabanlı Ekonomiye Geçişin Güçlendirilmesi

Ar-Ge faaliyetleri, bilgi tabanlı ekonomiye geçişin bir itici gücüdür. Yaratıcılığı teşvik eder, bilgiyi paylaşır ve organizasyonu sürdürülebilir kalkınma için uygun stratejik pozisyona getirir.

 

Üniversite-Endüstri İşbirliğiyle Genç Yetenek ve Bilgi Transferi

Ar-Ge faaliyetleri, üniversite ve endüstri arasındaki işbirliğini teşvik eder. Bu işbirlikleri, genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasını ve akademik bilginin endüstriyel uygulamalara dönüştürülmesini sağlayarak organizasyonel mükemmelliğe katkıda bulunur.

Yenilikçi Çözümlerle Sorun Çözme ve Rekabetçi Üstünlük

Ar-Ge faaliyetleri, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler sunarak toplum ve dünya genelinde olumlu etkiler yaratır. Bu, organizasyonun rekabetçi üstünlüğünü artırmak ve sürdürmek için stratejik bir yaklaşımdır.

Sonuç olarak, Ar-Ge faaliyetleri, organizasyonun hem stratejik hedeflerine uyum sağlamak hem de organizasyonel mükemmelliği artırmak adına hayati bir unsurdur. Bu faaliyetler, inovasyon kapasitesini güçlendirmek ve rekabet avantajı elde etmek için stratejik bir araç olarak kullanılır.

ArGe Hangi Faaliyet Alanlarında Uygulanabilir?

Arge denildiğinde akla öncelikle teknoloji ve ilaç sektörleri gelir. Ancak endüstride bunun aksini kanıtlayan binlerce örnek yer alır (Silic isimli kendi kendini temizleyen tişört – Aamir Patel-, Beşamel Sos – Catherine de Medici, 1519-1589-). Her sektörden ve her büyüklükte şirket arge faaliyetleri gerçekleştirebilir.
 
Finans, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda faaliyet gösteren şirketler, müşteri deneyimini artırmak, süreçleri optimize etmek ve yenilikçi hizmetler sunmak amacıyla Ar-Ge’yi stratejik bir yaklaşım olarak benimsemekteler.

Arge Faaliyetleri

Firmalar arge faaliyetlerini genellikle kendi bünyelerinde yaparlar. Bunun dışında danışman ve üniversite işbirlikleri ülkemizde çok yaygın olmamakla birlikte, arge faaliyetleri proje bazlı ya da tam zamanlı olarak tercih edilir. Özellikle çok uluslu şirketlerde her 3 durum eş zamanlı tercih edilebilir. Yine çok uluslu şirketlerde arge departmanı bir başka ülkede yer alabilir. Bu durum firmanın farklı yeteneklerden yararlanma ve dış pazar ihtiyaçlarını daha yakından analiz etme fırsatı sağlar.
 
Arge konusunda tüm dünya da kabul görmüş kılavuz “Frascati Kılavuzu”dur. OECD ülkelerinin deneyiminden yararlanılarak, uzmanlar tarafından hazırlanan ve güncellenen Frascati Kılavuzu’nda bulunan bilim, teknoloji ve yenilik terim/kavramlarının tanımları ülke içinde ve ülkeler arasında dil birliğinin sağlanmasında, standartların oluşmasında çok önemli bir işlev üstlenmiştir. Frascati Kılavuzu’na göre bir çalışmanın Arge faaliyeti olabilmesi için aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekir.
    • Orijinal/ Yeni,
    • Belirsiz,
    • Yaratıcı,
    • Sistematik,
    • Transfer Edilebilir ve Yeniden Üretilebilir
 

Arge Kavramının 3 Temel Faaliyet Türü

Herhangi bir özel uygulama ya da kullanım göz önünde bulundurulmadan yapılan gözlemsel ve deneysel araştırmalardır. Temel araştırma, hipotezleri, teorileri, süreçleri ve ilişkileri bir takım araçlarla analiz eder. Üniversiteler ve devlet kurumları gibi ticari şirketlerde an itibariyle bilinen, potansiyel ya da gelecekte oluşacak problemlere çözüm bulmak amacıyla Temel Araştırma yaparlar. Her temel araştırma kısa süre içinde doğrudan ticaretleştirilemeyebilir. Bilimsel yayınlar genellikle Temel Araştırmalar’dan beslenir.
 
Temel Araştırma çalışmaları için; Veri Analizi, İstatistik, DOE, ANOVA, Hipotez Testleri gibi konularda uzmanlaşmak, Arge Uzmanı’na yetkinlik kazandırır ve derinlere inme fırsatı sağlar.
Uygulamalı araştırma, Temel araştırmadan farklı olarak yeni bilginin edinilmesi ve pratik uygulaması amacına yönelik gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu araştırma esnasında amaç yalnızca bilgiyi edinebilmek değil, edinilen bilgiyi pratik bir uygulama biçimine de sokabilmektir. Temel araştırmalardan elde edilen bilgiler kullanılarak, mevcut proseslerde iyileştirme, problem çözme ya da yeni metotlar oluşturma Uygulamalı Araştırmanın konuları arasındadır.
 
Doğa bilimleri, tecrübeler, gözlemler ile elde edilen bilgiler türetilerek yeni uygulama fikirleri yaratılır. Tarihteki birçok inovasyon sahibinin belleğinden türemiştir. Tüm insanlığın genlerine kodlanmış yaratıcılık bellekten beslenir. Tüm mucit ve kaşifler mutlaka kendilerinden öncekilerin eserlerinden esinlenmişlerdir.
 
Arge Uzmanlarının, yaratıcı düşünce ile problem çözme için kılavuzluk eden ARIZ/TRIZ tekniğini yönetebiliyor olmaları bu aşamada etkinliklerini arttıracaktır.
Deneysel geliştirme, araştırma ve pratik deneyimlerden elde edilen bilgilerden yararlanan ve yeni ürünler/ süreçler üretmeye ya da mevcut ürünleri/ süreçleri geliştirme amaçlı ek bilgiler üretmeye yönelik sistematik çalışmalardır.
 
Deneysel geliştirme “ürün geliştirme” sürecinin tamamı değil muhtemel bir parçası olarak düşünülmelidir. Örneğin; otonom araçlar için yeni bir sensör tasarlıyoruz. Bu sensörün araç üzerinden test edildiği aşama Deneysel Geliştirme olacaktır. Tabi ki arge kriterlerine (Orijinal/ Yeni, Belirsiz, Yaratıcı, Sistematik, Transfer Edilebilir ve Yeniden Üretilebilir) uymak koşuluyla. Test sonucunda elde edilen çıktılar bir sonraki uygulama fikrinin girdileri olabilir.
 
Sonuçlar negatif ya da pozitif olabilir. Ayrıca test sonuçlarından yola çıkılarak yeni uygulamanın bir ileri aşaması hakkında teknik tavsiyeler bu aşamada oluşabilir.
 
Arge Uzmanı bu aşamada teknik bilgi ile birlikte analitik yaklaşımlar için ARIZ/TRIZ, DOE, Response Surface, ANOVA gibi tekniklere ihtiyaç duyar. 
 

Ar-Ge Yönetimi – Organizasyonel Mükemmellik

Uygulama Modelimiz

Uygulama modelimiz sektör fark etmeksizin 3 aşamadan oluşmaktadır. Her aşaması müşterinin süreçleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır.

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz Firma İçi ve Genel Katılıma Açık olarak uygulanır.