Stratejik Liderlik Modelleri

Stratejik Liderlik Modelleri, liderlerin organizasyonel hedeflere katkıda bulunmalarını sağlamak için gerekli olan yetkinlik ve davranışları belirler. Bu modeller, liderlerin organizasyondaki rolleri gereği nasıl davranması gerektiği, hangi yetkinliklere sahip olmaları gerektiği ve nasıl bir liderlik tarzı benimsemeleri gerektiği konusunda rehberlik sağlar.

Liderlik modelleri liderlere, stratejik düşünme becerilerini geliştirme, değişim yönetimi süreçlerini başlatma ve inovasyonu teşvik etme konularında yardımcı olur. Ayrıca, bu modeller liderlerin takım yönetimi becerilerini geliştirmelerine ve çatışmaları etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olur.

Özetle, stratejik liderlik modelleri liderlerin organizasyonel hedeflere katkıda bulunmalarını sağlar ve liderlik rollerini anlamalarına, becerilerini geliştirmelerine ve işbirliği kültürünü oluşturmalarına yardımcı olur.

Bu eğitimin amacı, katılımcıların kendi organizasyonlarında stratejik hedeflere uygun liderlik modellerini tanımalarını sağlamak ve ihtiyaçlarına en uygun liderlik modelini seçmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlamaktır.

1. Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik

Dönüşümcü liderlik, değişimi teşvik eden bir liderlik tarzıdır. Bu liderlik tarzı, geleceğe odaklanma ve takımın potansiyelini ortaya çıkarma üzerine yoğunlaşırken, aynı zamanda organizasyonun hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları atmaya da odaklanır.

Stratejik hedeflerle uyumlu olarak, dönüşümcü liderlik genellikle inovasyonu teşvik eden ve rekabet avantajı elde etmek isteyen şirketler için uygundur. Bu tür liderlik, dinamik iş ortamlarında ve hızla değişen pazar koşullarında başarılı olabilir.

Özellikle büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen organizasyonlar, dönüşümcü liderlik tarzını benimseyerek stratejik hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşabilirler.

2. Delegatif (Laissez-faire) Liderlik

Delegatif model, liderin takım üyelerine iş görevlerini yerine getirmeleri için gerekli araçları, bilgileri ve kaynakları sağladığı, yetki ve sorumluluğun büyük bir kısmını çalışanlara devrettiği bir yaklaşımdır. Delegatif liderlik modeli, bir liderin geri çekilmesini ve takım üyelerinin bağımsız bir şekilde çalışmalarına ve planlama, organize etme, karar verme, sorunları ele alma ve atanmış projeleri tamamlama özgürlüğüne sahip olmalarını sağlar.

Bu yaklaşım, yaratıcı, yetenekli ve öz motivasyona sahip çalışanlar için güçlendiricidir. Takıma verilen güven ve bağımsızlık seviyesi, canlandırıcı ve üretken olabilir ve iş tatminine yol açabilir.

Bazı organizasyonlar, özellikle yaratıcı ve uzman çalışanlara sahip olanlar, inovasyonu teşvik etmek ve takım üyelerinin özerkliğini artırmak için bu modeli tercih edebilirler. Örneğin, teknoloji firmaları veya sanat ve tasarım odaklı kuruluşlar, takım üyelerine yaratıcılıklarını serbestçe kullanma fırsatı vererek ve kendi projelerini yönetme özgürlüğü sağlayarak “laissez-faire” liderliğin avantajlarından faydalanabilirler.

3. İşlemsel (Transactional) Liderlik

İşlemsel liderlik, liderlikte daha kısa vadeli bir yaklaşımı ifade eder. Bu tarz liderlik, bir tür “yap ve kazan” modeli olarak tanımlanabilir. Takım üyeleri, işe alındıklarında yapacakları iş için tam olarak belirlenmiş bir ücret alacaklarını bilirler. Belirli bir hedefe ulaşıldığında, söz verilen bonus alınır. Bu, özellikle satış ve pazarlama gibi alanlarda sıkça görülür.

İşlemsel liderlik, her takım üyesine belirli roller ve sorumluluklar atar ve işin belirlenen süre içinde tamamlanmasını sağlar. Ek olarak, düzenli maaşın yanı sıra, teşvik programlarının da kullanılabileceği durumlar vardır. İşin nasıl yapılması gerektiğini düzenlemek için ise cezalar da uygulanabilir.

Bu liderlik tarzı, lider ve takım arasındaki belirsizliği azaltır ve görevlerin lider tarafından net bir şekilde belirlenmesini sağlar.

4. Bürokratik Liderlik

Bürokratik liderlik, kurallara ve hiyerarşik yapıya dayanan bir liderlik tarzıdır. Bu modelde, işler belirli prosedürlere göre yapılır ve politikaya uygun bir şekilde ilerlenir. Lider, ekip üyelerinden bu kurallara tam uyum sağlamasını bekler ve bazı süreçler yeni fikirlere açık değildir.

Bürokratik liderlik, genellikle büyük ve köklü organizasyonlarla ilişkilendirilir. Bu tür organizasyonlar, mevcut uygulamaların değiştirilmesine yönelik yeni stratejilere çok açık değildir. 

Bu liderlik modeli, güvenlik riski taşıyan işlerde veya değerli varlıkların yönetildiği durumlarda tercih edilebilir. Ayrıca, rutin işleri yapan çalışanları yönetmek için de uygun bir yaklaşımdır.

6. Koçluk Modeli Liderlik

Koçluk tarzı liderlik, bireysel güçlükleri belirleyerek ve geliştirerek takımın uyumlu ve başarılı bir şekilde bir araya gelmesi için stratejiler oluşturmayı içerir. Bu liderlik yaklaşımı, takım üyelerinin potansiyellerini ortaya çıkararak onları desteklemeyi ve rehberlik etmeyi amaçlar. Lider, takım üyelerine kişisel ve mesleki gelişimlerinde yardımcı olurken aynı zamanda takım içi iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. 

Koçluk tarzı liderlik, özellikle yenilikçi ve esnek bir çalışma ortamı gerektiren organizasyonlar için uygundur. Teknoloji şirketleri, yaratıcı endüstriler ve girişimcilik odaklı firmalar gibi hızlı değişen ve dinamik sektörlerde, koçluk tarzı liderlik önemli bir rol oynar. Bu tür organizasyonlar, sürekli olarak değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak için esneklik ve adaptasyon yeteneğine sahip olmalıdır. Koçluk tarzı liderlik, bireysel yetenekleri tanıyarak ve geliştirerek bu adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir.

Ayrıca, eğitim ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar da koçluk tarzı liderliği benimseyebilir. Bu tür kuruluşlar, bireylerin potansiyellerini maksimize etmeye odaklanırken aynı zamanda takım çalışmasını teşvik etmek ve verimliliği artırmak için koçluk prensiplerini kullanabilirler.

Stratejik Liderlik Modelleri Eğitim İçeriği

Stratejik Liderlik: Temel Kavramlar ve İlkeler
 • Stratejik liderlik tanımı ve önemi
 • Stratejik liderlikte temel ilkeler ve prensipler
 • Stratejik liderlik ile geleneksel liderlik arasındaki farklar
 • Dönüşümcü liderlik
 • Delegatif liderlik
 • İşlemsel liderlik
 • Bürokratik liderlik
 • Demokratik liderlik
 • Koçluk modeli liderlik
 • Liderlik tarzlarının organizasyonel etkilere ve sonuçlara etkisi
 • Fonksiyonel organizasyonlar için uygun liderlik modelleri
 • Matris organizasyonlar için uygun liderlik modelleri
 • Ağ organizasyonları için uygun liderlik modelleri
 • Esnek ve dönüşen organizasyon yapılarına uygun liderlik modelleri
 • Üst düzey yöneticiler için liderlik ihtiyaçları ve beklentileri
 • Orta düzey yöneticiler için liderlik ihtiyaçları ve beklentileri
 • İşlevsel yöneticiler ve takım liderleri için liderlik ihtiyaçları ve beklentileri
 • Liderlik rollerinin netleştirilmesi ve görev tanımları
 • Stratejik liderlik becerilerinin iş tanımlarına entegrasyonu
 • Liderlik görevlerinin performans ölçütlerine dahil edilmesi
 • Stratejik liderlik yetkinliklerinin belirlenmesi
 • Yetkinlik bazlı liderlik geliştirme programları
 • Stratejik liderlik yetkinliklerinin performans değerlendirmesine entegrasyonu
 • Performans yönetimi sürecinde stratejik liderlik ölçütleri
 • Performans geri bildiriminde stratejik liderlik geliştirme fırsatları
 • Performans iyileştirme planlarında stratejik liderlik odaklı hedefler
 • Stratejik liderlik modelinin organizasyon içinde uygulanması
 • Geri bildirim mekanizmaları ve sürekli iyileştirme yaklaşımları
 • Stratejik liderlik modellerinin etkisini ölçme ve değerlendirme yöntemleri

Bu eğitime kimler katılmalı?

İnsan Kaynakları Profesyonelleri

İK departmanında çalışanlar, liderlik geliştirme programlarının tasarımı ve uygulanmasıyla doğrudan ilgilenenler.

Üst Düzey Yöneticiler

Organizasyonun stratejik vizyonunu belirleyen ve liderlik stratejilerini yönlendiren kişiler.

Orta Düzey Yöneticiler

Liderlik rollerini icra eden ve alt kademedeki yöneticileri yönlendiren kişiler.

Fonksiyonel Yöneticiler ve Takım Liderleri

Belirli iş birimlerinde liderlik rolü üstlenen ve ekipleri yöneten kişiler.

Liderlik Gelişimine İlgi Duyan Çalışanlar

Kendi liderlik becerilerini geliştirmek isteyen ve liderlik potansiyelini artırmak isteyen çalışanlar.

Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Profesyonelleri

Organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için liderlik stratejilerini belirleyen ve uygulayan kişiler.

Performans Yönetimi Uzmanları

Performans değerlendirme süreçlerinde stratejik liderlik kriterlerini entegre etmek isteyen kişiler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

3 Gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.