İş Kanunu Eğitimi

4857 sayılı İş Kanunu işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hükümlerden oluşmaktadır. İş hayatında sıklıkla karşılaşılan ve karşılaşılması olası olan ihtilaf konusu olaylar ve tüm çalışanların bilmesi gereken yasal haklar ele alınıyor. Özellikle İnsan Kaynakları ve Muhasebe alanında çalışan ve çalışmak isteyen kişilere 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında bilgiler veriyor.

Bu eğitimde katılımcılara; İş Kanunu üzerine bilgi ve beceriler kazandırıp, İşçi- işveren-devlet ilişki ve işlemlerinde problem çözme becerisini kazandırmak ve geliştirmek amaçlanıyor.

Eğitim Sonrası Kazanımlar

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde;

 • İş hayatımızda yaşanılan sorunlar ile ilgili çözüm yolları geliştirebilmek,
 • İş hayatımızda yaşadığımız büyük ve esaslı değişiklikleri incelemek,
 • İş güvencesi uygulamaları çerçevesinde güncel sorunları ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek,
 • İş Kanunu hükümlerinin nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağını Yargıtay Kararları çerçevesinde ele alabilmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak.

Eğitim İçeriği

A. İş Kanunu Temel Konular ve Tanımlar
 • İş Hukukunun Temel Kavramları
 • İş Kanununun Temel İlkeleri
 • Yürürlükteki Mevzuat ve İş Kanununun konusu ve kapsamı
 • İş Kanunu’nun bölümleri
 • İşçi ve işverenin borçları
 • İşçi, işveren, işveren vekili,
 • Alt işveren Tanımları
 • Alt işveren sorumlulukları ve dikkat edilmesi gerekenler
 • İstisnalar
 • Eşit davranma ilkesi
 • İşyerinin veya bir bölümünün devri
 • Geçici iş ilişkisi ve Geçici İş İlişkisi Kurulmasının şartları
B. İş Sözleşmesi, Fesih ve Türleri ile Sonuçları
 • İş Sözleşmesi Türleri
 • İş Sözleşmesine Konu olabilecek Hükümler
 • Sözleşmelerde temel ilkeler ve borçlar
 • Fesih Türleri
 • Sözleşmenin sona erme sebepleri
 • Süreli Fesih
 • Feshin Son Çare Olması
 • Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
 • Derhal fesih hakkını kullanma
 • Sözleşmenin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi
 • Sözleşmenin İşveren Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi
 • Disiplin Kurulu oluşumu
 • Fesih Bildirim Yazısı ve Feshe İtiraz
 • Haksız Fesih ve Sonuçları
 • Sözleşmenin Feshinde Usul
 • Çalışma hayatının denetimi
 • Çalışma koşullarında değişiklik ve işyeri uygulaması
 • Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri, Ayrımı, Ayrımın Sınırları
 • Belirli Süreli Sözleşmenin yapılabileceği Haller
 • Belirli Süreli Sözleşmenin yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Tam Süreli, Kısmi Süreli, Belirli, Deneme Süreli, Çağrı Üzerine Çalışma
 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi
 • Sözleşmelerde Hükümsüzlük Halleri
 • Devamsızlık halleri
 • Geçersiz nedenle yapılan feshin sonuçları
 • Borçlar Kanunu’na özgü fesih sebepleri
 • Arabuluculuk Müessesesi
 • Hangi işlemlerin arabulucuya gidecek olması
 • Arabulucuya başvurma süresi
 • Arabulucu başvuru masrafı
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • Yeni işverenin sorumluluğu
 • İşe İade Davası ve İşe Başlatmama Tazminatı
 • Yeni İş Arama İzni
 • İşverenin olası bir dava sürecinde kullanabileceği kayıtlar
 • Çalışma Belgesi
 • Tutanak, Savunma, Disiplin Kararı
 • İbraname, Fesihlerde Kıdem ve İhbar Tazminatı
 • Toplu İşçi Çıkarma
C. Kapsam ve Tanımlar
 • İşçi – işveren
 • İşveren vekili
 • Alt İşveren 
 • Alt İşveren – Eşit davranma ilkesi
D. 4857 Sayılı İş Kanunu İle Getirilen Kavramlar
 • İşyerinin devri
 • İş Sözleşmesi Türleri
 • İş Güvencesi
 • Toplu işçi çıkarma
 • Ücret kesme cezası
 • Çalışma süreleri ve esneklik hükümleri
E. Ücret
 • Ücret ve Zamanında Ödenmesi Hususu
 • Fazla Çalışma Ücreti ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti
 • Hafta Tatili Ücreti
 • Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri Ücreti
 • Yıllık İzin Ücreti
F. İzinler
 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreler
 • Yıllık Ücretli İznin Uygulanması
 • Yıllık Ücretli İzin Açısından Çalışılmış Gibi Sayılan Durumlar
 • Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti
 • Doğum Sonrası İzinler ( Ücretsiz İzin, Yarım Çalışma, Kısmi Süreli Çalışma )
 • Mazeret İzinleri
 • Kısa Çalışma
 • Ara dinlenmesi
 • Çalışma Süresi ve Telafi Çalışması
 • Alacaklarda Zaman aşımı Süresi
 • Çalıştırma Yasağı
 • İşçi Çalıştırılma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı
G. Çalışma Sürelerine İlişkin Düzenlemeler
 • Çalışma süreleri
 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma
 • Fazla çalışmanın ispatı açısından ücret bordrolarının önemi
 • Fazla çalışma süre sınırı
 • Denkleştirme
 • Telafi çalışması
 • Kısa çalışma
 • Çalışma süresinden sayılan haller
 • Gece çalışması
 • Ara dinlenmesi
 • Hafta tatili
 • Ulusal bayram ve genel tatiller
 • Analık ve doğum izni
 • Yıllık ücretli izin H.İşçi Çıkarma
H. İşçi Çıkarma
 • İş güvencesi
 • Geçerli sebepler
 • Bildirim süresi
 • İşveren vekilinin durumu
 • Fesihte usul
 • İhtar ve savunma kavramları
I. 4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca Yayımlanan Bazı Yönetmelikler
 • Alt İşverenlik Yönetmeliği
 • Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esaları Hakkında Yönetmelik
 • Sağlık Kurulları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha az Çalıştırılması Gereken İşler Hakkında Yönetmeli
 • Asgari Ücret Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Yönetmelikler
 • Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği
 • Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
J.Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 4/A, 4/B, 4/C Kapsamında Sigortalı Sayılanlar
 • Sigortalıların Bildirimi
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı
 • Uzun Vadeli Sigorta Kolları
 • Emeklilik, Emeklilikten Sonra Çalışma ve SGDP  Borçlanılabilecek Süreler
 • İsteğe Bağlı Sigorta
 • Genel Sağlık Sigortası
 • Cezai Hükümler

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Profili: İnsan Kaynakları Yönetici, uzmanı ve çalışanlar, Mali Müşavirler, bu alanda kariyer yapmak isteyen ya da bu alana ilgi duyan kişiler ile 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan işçi ve işverenler.

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.